Vanliga förväntningar medarbetare och chefer har på en ledningsgrupp

Ledningsgruppen måste ha en förståelse för vilka förväntningar de medarbetaren och chefer har som inte sitter med i ledningsgruppen. En medlem i en ledningsgrupp kan ha en helt annan verklighetsuppfattning än sina kollegor och då är det fakta som visar vilken uppfattning som är närmst verkligheten.

 

ledningsgrupp

 

Vanliga förväntningar medarbetare och chefer har på en ledningsgrupp är:

 • att ledningsgruppen har en strategi, en tanke om framtiden och vart företaget är på väg.
 • att ledningsgruppen agerar i frågor som medarbetaren och chefer upplever att de inte har några befogenheter att agera på.
 • att ledningsgruppen har analyserat grundligt hur ledningsgruppens beslut och arbetssätt påverkar resten av företaget.
 • att ledningsgruppen arbetar på ett övergripande sätt.
 • att ledningsgruppen tar genomtänkta beslut och förankrar besluten.
 • att ledningsgruppen har en dialog med medarbetaren och chefer.

.

Vad gör en ledningsgrupp…?

Det finns en gemensam nämnare för vilka uppgifter en ledningsgrupp har. De övergripande uppgifterna för en ledningsgrupp är de samma oberoende om vilken bransch eller på vilken nivå ledningsgruppen verkar på, lokalt eller på företagsledningsnivå.

ledningsgrupp

 

Gemensamma övergripande uppgifter är:

 • Ta fram en omvärldsanalys
 • Utforma huvudfrågor och strategier för dessa
 • Utforma en strategisk affärsplan samt att ha både ett strategiskt och ett operativt effektivitetsperspektiv
 • Utforma och utveckla principer för ledningen av organisationen samt metoder för ledningsarbetet
 • Uppföljning av verksamhetens övergripande nyckeltal
 • Genomföra förändring som behövs utifrån de problem som har identifierats
 • Spridda information om framtida genomföranden av fattade beslut samt säkerställa att det är förankrat hos berörda parter
 • att utvärdera hur chefer som inte sitter i ledningsgruppen klarar av att genomföra de beslut som ledningsgruppen har tagit
 • att utvärdera hur beslut förankras och informatioen sprids till resten av organisationen
 • att utvärdera den egna ledningsgruppens arbete

Ledningsgruppen måste ha en förståelse för vilka förväntningar de medarbetaren och chefer har som inte sitter med i ledningsgruppen. En medlem i en ledningsgrupp kan ha en helt annan verklighetsuppfattning än sina kollegor och då är det fakta som visar vilken uppfattning som är närmst verkligheten.

 .

App som hjälper dig som chef

Den fackliga organisationen Ledarna har tagit fram en app (Chefsflow) för smarphone som visar vilka aktiviteter du lägger ner mest tid på och hur du kan på ett lätt sätt omprioritera dina beslut för vilka aktiviteter som skapar mest värde.

Chefsflow

Du kan följa din utveckling vecka för vecka och kan på ett enkelt sätt se hur det går för dig med hjälp av diagram.

Du hittar mer information om appen här: App Store alternativt Goolge Play

.

Lär dig på 2 minuter skillnaden mellan att jobba operativt kontra strategiskt

Inom ditt ledarskap och chefskap är det viktigt att veta vad operativt arbete är och vad strategiskt arbete är. Jag kommer här att på två minuter väldigt förenklat förklara vad skillnaden är mellan att jobba operativt kontra strategiskt.

Det kan vara svårt att förstå vad strategiskt arbete innebär. Att jobba operativt som chef är mycket lättare att förstå.
Vi kan förenkla uttrycken och gör dem mer lättförståeliga.

OPERATIVT = Att praktiskt utföra uppgifter.
STRATEGISKT = Att göra långsiktiga planeringar.

Läs även denna artikel som handlar om att arbeta operativt och strategiskt i ditt ledarskap, klicka här!

En bok jag kan rekommendera är Strategi (häftad, 2012)

Bokomslag Strategi (häftad)

Medarbetaren som kör solo

I de flesta grupper finns det en person som kör sitt eget race. Detta betyder inte att personen ifråga vill något illa utan endast att personen har gott självförtroende, engagemang och får mycket bekräftelse. Han, för det är oftast en man det gäller, tar egna beslut utan att förankra de med dig. Detta kan skapa stor frustration hos dig och ställer ditt ledarskap på sin spets. En person som kör sitt eget race är ingen lagspelare men är detta endast av ondo? Nej, menar Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi och forskare inom bland annat ledarskap vid Högskolan i Skövde. Att ha en person i gruppen som kör sitt eget race är hanterbart men två stycken blir för mycket och skapar bara problem.

Det positiva med personer som kör sitt eget race är att de skapar dynamik. Givetvis måste personen som kör sitt eget race vara kompetent, intelligent, viljestark och inte utmana dig som chef om makten.

En offentligperson som kör sitt eget race är Carl Bildt.

Läs här en intressant artikel om Carl Bildt som kör solo.

three-ways-wallpaper

3 tips om olämpliga ledaren

En bra ledare ska låta sina medarbetaren utveckla sig själva. Den kinesiska filosofen Lao Zi som var verksam runt 600 talet f.Kr skrev: “En ledare är bäst när man knappt vet att han existerar. Inte så bra när folk lyder och hyllar honom. Sämst när folk hatar honom.”

varningsskylt


Vanliga fallgropar när man utser en ny chef och ledare är:

 

 1. SPECIALISTEN – Att utse en medarbetare som är specialist inom sitt område till att bli chef får katastrofala resultat om personen inte utbildas och tränas i ledarskap innan personen tillsätts. Att gå ifrån att själv ha utfört uppgiften till att leda andra att utföra uppgiften är mycket svårare än du tror.
 2. TUFF MEDARBETARE– Många blandar ihop en tuff attityd med att våga ta tuffa beslut. Så kallade “tuffa” medarbetaren blir allt för ofta chefer med argumentet att dem vågar säga ifrån. Det är i och för sig rätt att en chef måste våga säga ifrån men chefen måste göra det på ett rätt sätt. Några exempel på  kommentarer som “tuffa” chefer tar till när de inte klarar av en diskussion: “Där är dörren om du inte trivs/ändrar dig/ m.m. eller Det är bara så, nu är det slut diskuterat”.
 3. PRESTIGE – Har du någon gång undrat varför en anställd som uppenbarligen inte klarar av sitt jobb får stanna kvar på sin position? En gemensam nämnare i de flesta fallen är att det är den närmste chefen som har anställt personen ifråga. När du går igenom alla möjliga argument och anledningar chefen har för att inte säga upp personen kvarstår endast prestigeskälen. Tyvärr spelar prestigen in vid nyanställningar också.

 

 

5 tips om affärsförhandling

 1. FÖRBEREDELSE
  Som affärsutvecklare är det viktigt att du kan förhandla. Utan förberedelse kommer du inte att lyckas med din förhandling. Det är viktig att du vet varför och vilket ditt syfte och mål är med förhandlingen, enkelt uttryck vad vill du som affärsutvecklare uppnå med förhandlingen. Vilka är dina krav, vad är det sämsta respektive det bästa läget, vilket är ditt önskeläge i förhandlingen? Vilka krav kan den du ska förhandla med ha? Vilka argument kommer de med? Förberedd dig och du är ett steg närmre en lyckad förhandling.
 2. GE OCH TA
  Om du har förberett dig vet du vilka krav och det lägsta/minsta du kan gå med på. Kompromisser är en väldigt viktig del av en förhandling. Blanda aldrig in känslor utan håll dig till dig de ramar du har fått fram när du förberedde dig. Ge och ta inom dessa ramarna för att båda parter ska känna sig nöjda.
 3. STÄLL KRAV
  Att sätta press och ställa krav ska du göra så tidigt du kan i förhandlingen. En viktig signal är när den du förhandlar med ger dig positiva impulser. Det är viktig att komma ihåg att den press du sätter på den du förhandlar med ska finnas inom den ram som du kom fram till i din förberedelse. Alldeles för många förhandlingar har strandat för att en part har frångått sina egna krav och sämsta/bästa läge och under förhandlingen blivit girig och kommit med nya orimliga krav. Att sätta press kan vara att du lämnar ett förslag på hur en lösning på ett problem skulle kunna se ut. Du kan skriva ner tre nyckelord och ge till den du förhandlar med t ex Snabb leverans Lågt prisHög kvalitet och låt sedan dem välja ut två av dessa tre nyckelord.
 4. LYSSNA
  Lyssna på den du förhandlar med. En av de viktigaste egenskaper inom förhandling är att lyssna. Ställ frågor och lyssna och analyser det du hör. Personerna du förhandlar med vad vill dem? Vad är viktigast för dem? Vad är mindre viktigt?
 5. VAR ÖVERENS OM DET NI KOM ÖVERENS OM
  Ett säkert sätt för att förstöra en långsiktig relation är att man inte konkretiserar det man kom överens om. Det man inte skriver ner att man är överens om kommer med tiden att tolkas på två olika sätt utav parterna och resultera i en onödig intressekonflikt.

negotiation

Låter det krångligt?

Skicka ett mail till mig så hjälper jag dig!
andre.sjoberg@ledarskapsteknik.se

.

 

 

3 tips om hur du lyckas med förändringsarbetet

Chefskapet och ledarskapet i framgångsrika förändringsprojekt har tre saker gemensamt. Chefen kunde förena sina egna personliga och yrkesmässiga mål till förändringsprojektets mål. Chefen samarbetade med andra chefer inom andra avdelningar, och andra funktioner och skapade bättre samspel med sitt ledarskap. Cheferna i framgångsrika förändringsprojekt använde sitt goda ledarskap och såg till att personerna som deltog i projektet var engagerade och upplevde sig själva som delaktiga i satsningen fullt ut.

change

MÅLEN
Det är viktigt att samtliga inblandad är överens om förändringsprojektets mål. I första stadiet ser du till att chefen och/eller projektledarens värderingar ligger i linje med förändringsprojektets mål.

DELAKTIGHET
I nästa steg skapas det team där personer från olika avdelningar och funktioner är delaktiga. Detta teamet skriver sedan tillsammans en åtgärdsplan för förändringsprojektet. Eftersom teamet har, i högst grad, varit med och tagit fram åtgärdsplanen skapar du ett större engagemang och ökar chansen att det blir ett framgångsrikt förändringsprojekt.

MANDAT
En chef som ska leda ett projekt framgångsrikt måste ha mandat att genomföra åtgärder inom projektet och givetvis hållas ansvariga om det inte lyckas.

.

Framgångsrik affärsutveckling – vill, kan och får

 

Som affärsutvecklare är det viktigt och vara medveten om de grundläggande ramarna som finns för en framgångsrik affärsutveckling. Affären måste bygga på det vi vill, kan och får. Om vi tar och går igenom dessa tre områden var för sig så kommer det bli lättare och förstå helheten, vi börjar med vad vi vill.

VILL
Det är ledningen som har en viljeinriktning som sannolikt tar sig uttryck i företagets vision. Att veta vad vi vill är nödvändigt för att överhuvud taget veta vart vi ska. Men det räcker inte med att bara vet vad vi vill utan vi måste även veta vad vi kan.

KAN
Vad vi kan får vi reda på från vår SWOT-analys. SWOT-analysen kartlägger företagets styrkor, svagheter, hot och möjligheter och med hjälp av SWOT-analysen vet vi vad vi kan.

FÅR
Nu vet vi vad vi vill och vad vi kan och då är nästa steg att ta reda på vad vi får göra. Det som bestämmer vad vi får göra är lagar, branschregler och inte minst affärsetiska normer, som gör en del strategier oanvändbara.

Genom att ta reda på vad företaget vill, kan och får göra kan du ta fram realistiska strategier och få en framgångsrik affärsutveckling.

Låter det krångligt?

Skicka ett mail till mig så hjälper jag dig!
andre.sjoberg@ledarskapsteknik.se

Affärsutveckling

SWOT-analys – Så här gör du…

Jag tänker förklara i detta inlägg hur du som affärsutvecklare kan göra en förenklad SWOT-analys.

Genom att du gör en SWOT-analys kartlägger du ditt företags styrkor, svagheter, hot och de möjligheter som finns internt och externt. SWOT-analysen är en av affärsutvecklarens bästa verktyg för att kunna utveckla verksamheten och företaget.

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats eller på svenska – Styrkor, Svagheter, Möjligheter och hot.

SWOT-analysen är ett verktyg som hjälper dig att:
1. Kartlägga och synliggör de styrkor, svagheter, hot och möjligheter som kan ha betydelse för ditt företag.
2. Få fram material som kan användas som informations- och diskussionsunderlag för vad som bör göras.
3. Få fram ett underlag för dig när du ska formulera ditt företags kommunikationsbudskap.
4. Förutse frågor du kan komma att få från journalister och övriga målgrupper.

Exempel på hur en förenklad Swot-analys kan se ut för en restaurang:

Börja med att öppna ett tomt dokument och skriv ner dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns.

swot_restaurang

Nästa steg

Efter det att du har sammanställt SWOT-analysen så ser du mycket tydligare vad du och ditt företag behöver jobba mer med. Du kan fortsätta arbetet med att se över hur styrkor och möjligheter kan utnyttjas samt hur ditt företag ska göra för att minska svagheter och bemöta de hot som du har hittat.

Du ska nu ställa de här frågorna:

 • Vad ska vi göra för att förbättra våra styrkor?
 • Vad ska vi göra för att minimera/eliminera våra svagheter?
 • Vad ska vi göra för att ta tillvara på våra möjligheter?
 • Vad ska vi göra för att förebygga och neutralisera hoten?
 • Vilka frågor ska vi prioritera?

Du har nu kommit en bit på vägen när det gäller att affärsutveckla ditt företag!

Låter det krångligt?

Skicka ett mail till mig så hjälper jag dig!
andre.sjoberg@ledarskapsteknik.se

.