Så här missar du företagets mål bäst

Jan-Erik Lundström har skrivit boken  “Målburen – Konsten att lyckas med målstyrning”. I boken ger han fem tips på hur du ska göra för att INTE lyckas med din målstyrning.

 • Håll verksamhetens mål och vision hemliga.
 • informera inte hur det går för företaget.
 • lämna absolut inte över något ansvar eller några befogenheter till personalen.
 • se till att samtliga beslut tas av dig.
 • ignorera kunderna och koncentrera dig enbart på ert interna arbete.

Styrning

Verksamhetsplanering

En verksamhetsplanering ska du göra för att skapa en tydlighet för dig och dina medarbetaren om vad som förväntas under det kommande året. Verksamhetsplanen utgår från den affärsplan du har gjort tidigare. Verksamhetsplanen konkretiserar hur målen från affärsplanen ska förverkligas genom aktiviteter.

Det finns många olika sätt att lägga upp en verksamhetsplan på men punkterna här nedan är en bra grund att utgå ifrån.

 

 • Strategi och vision – Vart är vi påväg och vart vill vi
 • Mål – Vad ska uppnås och hur ska det mätas
 • Aktivitetsplan – Vem gör vad, när och hur
 • Budget – Hur resurserna fördelas och vad kostnaden blir för genomförandet
 • Uppföljning och utvärdering– Vad gick bra och vad gick mindre bra och varför. Underlag för nästa steg

 

nyckel

Så här lyckas din ledningsgrupp med genomförandet av ert beslut

Ett beslut i sig kan vara bra men sättet att genomföra det kunde ha varit betydligt bättre. För att kunna genomföra det som ledningsgruppen har beslutat om måste berörda parter känna ett förtroende för sin ledningsgrupp samt uppleva att de får sin röst hörd. Att genomföra ett beslut vilar på två stora och viktiga steg.

 • Förtroende för ledningsgruppen att fatta genomtänkta beslut.
 • Sättet hur det ska genomföras.

Oftast uppnås inte önskat resultat på de beslut som ledningsgruppen har tagit. En anledning till detta är att ledningsgruppen även har beslutat om hur och på vilket sätt beslutet ska genomföras på. Enligt mig ska en ledningsgrupp ange beslutets önskade effekter och överlåt i så stor utsträckning som möjligt till organisationens medarbetare att finna de bästa vägarna för hur beslutet ska genomföras.

Att lyckas med genomförande krävs det att beslutet som tas ska baseras på fakta och vara genomtänkt. Under själva beslutsprocessen ska berörda parter ha fått sin chans att säga sitt, med andra ord ha en dialog. Låt sedan utformningen och arbetssättet till hur beslutet ska genomföras i praktiken till de medarbetaren och chefer som ska genomföra det.

Ledningsgrupp

Vanliga fel en ledningsgrupp gör

Vanliga fel en ledningsgrupp gör:

 • Tar på sig uppgifter som inte är övergripande vilket leder till att ledningsgruppen får mycket att göra och besluta om, vilket egentligen inte ska ligga på deras bord
 • Tar beslut under tidsbrist som nästan alltid leder till beslut som inte är riktigt genomtänkta.
 • Ledningsgruppen upplever det som motstånd mot förändringar när de som berörs av besluten ställer frågor. Oftast är det väldigt bra frågor som har sitt utgångsläge från en känd verklighet. Ställs det frågor har ledningsgruppen inte lyckats med att förankra sitt beslut.
 • Att förankra ett beslut är inte lika med att sätta upp ett anslag och maila berörda parter.
 • “trycker ut” beslut i organisationen som har tagits i tidsnöd och utformats dåligt.
 • Ett beslut som inte är förankrat i organisation kommer i bästa fall att genomföras på ett dåligt sätt och i sämsta fall inte genomföras överhuvudtaget. Tänk på att brist på motivation och engagemang beror på stor del på brist på dialog och upplevt förtroende.

 

management_team

Vanliga förväntningar medarbetare och chefer har på en ledningsgrupp

Ledningsgruppen måste ha en förståelse för vilka förväntningar de medarbetaren och chefer har som inte sitter med i ledningsgruppen. En medlem i en ledningsgrupp kan ha en helt annan verklighetsuppfattning än sina kollegor och då är det fakta som visar vilken uppfattning som är närmst verkligheten.

 

ledningsgrupp

 

Vanliga förväntningar medarbetare och chefer har på en ledningsgrupp är:

 • att ledningsgruppen har en strategi, en tanke om framtiden och vart företaget är på väg.
 • att ledningsgruppen agerar i frågor som medarbetaren och chefer upplever att de inte har några befogenheter att agera på.
 • att ledningsgruppen har analyserat grundligt hur ledningsgruppens beslut och arbetssätt påverkar resten av företaget.
 • att ledningsgruppen arbetar på ett övergripande sätt.
 • att ledningsgruppen tar genomtänkta beslut och förankrar besluten.
 • att ledningsgruppen har en dialog med medarbetaren och chefer.

.

Vad gör en ledningsgrupp…?

Det finns en gemensam nämnare för vilka uppgifter en ledningsgrupp har. De övergripande uppgifterna för en ledningsgrupp är de samma oberoende om vilken bransch eller på vilken nivå ledningsgruppen verkar på, lokalt eller på företagsledningsnivå.

ledningsgrupp

 

Gemensamma övergripande uppgifter är:

 • Ta fram en omvärldsanalys
 • Utforma huvudfrågor och strategier för dessa
 • Utforma en strategisk affärsplan samt att ha både ett strategiskt och ett operativt effektivitetsperspektiv
 • Utforma och utveckla principer för ledningen av organisationen samt metoder för ledningsarbetet
 • Uppföljning av verksamhetens övergripande nyckeltal
 • Genomföra förändring som behövs utifrån de problem som har identifierats
 • Spridda information om framtida genomföranden av fattade beslut samt säkerställa att det är förankrat hos berörda parter
 • att utvärdera hur chefer som inte sitter i ledningsgruppen klarar av att genomföra de beslut som ledningsgruppen har tagit
 • att utvärdera hur beslut förankras och informatioen sprids till resten av organisationen
 • att utvärdera den egna ledningsgruppens arbete

Ledningsgruppen måste ha en förståelse för vilka förväntningar de medarbetaren och chefer har som inte sitter med i ledningsgruppen. En medlem i en ledningsgrupp kan ha en helt annan verklighetsuppfattning än sina kollegor och då är det fakta som visar vilken uppfattning som är närmst verkligheten.

 .